Методика навчання дітей дошкільного віку основним видам рухів.

12.09.2015

Методика навчання дітей дошкільного віку основним видам рухів. Організація і методика навчання дітей дошкільного віку рухливим іграм

Стверджую

завідувач кафедрою

дошкільної освіти

________________Н.Р. Дубешко

Розглянуті і затверджені на засіданні кафедри

14 травня 2011 року (протокол № 10)

Примірний перелік питань до державного іспиту

«Методики дошкільної освіти»

з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» для студентів 6 курсу спеціальності 1-01 01 01 Дошкільна освіта.

Організація і методика навчання дітей дошкільного віку рухливим іграм.

Організація і методика проведення спортивних вправ у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Форми організації роботи з фізичного виховання в дитячому садку.

Організація і методика проведення спортивних ігор в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Діагностика і корекція фізичного стану дітей дошкільного віку.

Планування роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі.

Укладач: старший викладач О. А. Ульянова

Рекомендована література

Антонов, Ю. О. Здоровий дошкільник. Соціально-оздоровча технологія 21 століття: Посібник для дослідників і педагогічних працівників. / Ю. О. Антонов М. Н. Кузнєцова, Т. Ф. Сакулина. ? Москва. Аркти, 2000. ? 189 с.

Богина, Т. К. Охорона здоров’я дітей у дошкільних установах / Т. Л. Богина. — М. 2005.

Воротилкина, В. М. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному освітньому закладі. — М. 2005.

Глазиріна, Л. Д. Фізичне виховання і розвиток дитини. підруч.- метод. посібник / Л. Д. Глазиріна. — Мінськ. БДПУ, 2009. — 292 с.

Дедулевич, М. Н. Не пропустити світ гри: посібник для педагогів та батьків / М. Н. Дедулевич. — Мозир. ТОВ ІД «Білий вітер», 2002. — 60 с.

Дедулевич, М. Н. Фізкультурні заняття з дітьми у різновікових групах: посібник для педагогів закладів, що забезпечують здобуття дошкільної освіти / М. Н. Дедулевич. — Мозир: ТОВ ВД «Білий вітер», 2006.— 77 с.

Коломинский, Я. Методичні рекомендації до програми «Пралеска». шляхи і засоби збереження та зміцнення психологічного здоров’я вихованців дитячого дошкільного закладу / Я. Коломинский, Тобто Панько [та ін] // Пралеска. Штомесячны навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. — 2006. — № 9. — С. 32-37.

Концепція фізичного виховання в умовах реформування системи освіти Республіки Білорусь // Настауніцкая газета. — 2000, 28 верас.

Кудрявцев, В. Т. Розвиваюча педагогіка оздоровлення (дошкільний вік): прогр.-метод. посібник / В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Єгоров. — М. 2000.

Кузнєцова, М. Н. Система комплексних заходів з оздоровлення дітей в дошкільних освітніх установах М. Н. Кузнєцова. — М. 2002.

Лесгафт, Т. Ф. Керівництво з фізичної освіти дітей дошкільного віку / Т. Ф. Лесгафт. — У 2 т. — М, 1951-1952. — Т. 1.2

Логвина, Т. Ю. Діагностика і корекція фізичного стану дітей дошкільного віку / Т. Ю. Логвина, Ст. Н. Шебеко, В. А. Шишкіна. — Мн. 1996.

Медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання дітей дошкільного віку / під ред. В. С. Голуба. — Мн. 2001.

Мурах, В. А. Виховання фізичних якостей дітей дошкільного та шкільного віку: Методичний посібник / В. А. Мурах, Н. Н. Назаров. — М. Айріс-прес, 2004. — 112 с.

Панько Е. А. Фізична культура і розвиток особистості дошкільника / Е. А. Панько, Ст. Н. Шебеко // Пралеска. — 1999. — № 4. — С. 16-21.

Пралеска. програма дошкільної освіти / Е. А. Панько [та ін]. — Мінськ. НІО, Аверсэв, 2007. — 320 с.

Рунова, М. А. Рухова активність дитини в дитячому саду / М. А. Рунова. — М. 2000.

Степаненкова, Е. Я. Теорія і методика фізичного виховання та розвитку дитини. навч. посібник для студ. высш. пед. навч. закладів / Е. Я. Степаненкова. — М. Академія, 2001. — 368 с.

Фізична культура: підруч. посібник / під заг. ред. О. В. Конеевой. — Ростов н/Д Фенікс, 2006. — 558, с. іл. ? (Вища освіта).

Холодів, Ж. К. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. навч. посібник для студ. высш. навч. закладів / Ж. К. Холодів, В. С. Кузнєцов. — М. Академія, 2000. — 480 с.

Цыркун, Н. А. Розвиток волі у дошкільників / Н. А. Цыркун. — Мнинск, 1991.

Шабека, В. М. Любім бегаць і скакаць. Карэкцыя фізічнага развіцця дзяцей / В. М. Шабека, Т. Ю. Логвіна, В. А. Шышкіна. Мн. 1998.

Шебеко, В. Н. Фізичне виховання дошкільнят: Навч. посо-бие для студ. середовищ. пед. навч. закладів / В. Н. Шебеко, Н. Н. Єрмак, В. О. Шишкіна. — 4-е изд. испр. — М. Видавничий центр «Академія», 2000. — 176 с.

Шебеко, Ст. М. Формування особистості дошкільника засобами фізичної культури. монографія / В. Н. Шебеко. — Мн. 2000.

Шебеко, Ст. М. Фізичне виховання дошкільника / В. Н. Шебеко, Н. Н. Єрмак, В. А. Шишкіна. — М. 2000. — З 154-157.

Шебеко, Ст. Н . Творчість дошкільників в руховій активності / В. Шебеко // Пралеска. Штомесячны навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. — 2007. — № 10. — С. 24-32.

Шебеко, Ст. М . Формування фізичної культури особистості дитини дошкільного віку в процесі фізкультурної діяльності / В. Н. Шебеко // Світ спорту. науково-теоретичний журнал. — 2007. — № 1. — С. 50-55.

Шебеко, Ст. М. Формування самооцінки дитини дошкільного віку в процесі рухової діяльності / В. Н. Шебеко // Світ спорту. — 2008. — № 1. — С. 64-69.

Шебеко, Ст. М. Варіативні фізкультурні заняття в дитячому садку. старший дошкільний вік. Посібник для педагогів дошкільних установ / В. Н. Шебеко. — М. Изд-во Інституту психотерапії, 2003.— 100 с.

Шишкіна, В. А. Фізичне виховання дошкільників. посібник для педагогів та керівників установ, які забезпечують отримання дошк. Освіти / В. А. Шебеко. — Мінськ. Зорны верасень, 2007. — 160 с.

Шишкіна, В. А. Руховий розвиток дітей дошкільного віку: засоби оптимізації рухового розвитку дітей / В. Шишкіна, М. Дедулевич // Пралеска. Штомесячны навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. — 2009. — N 1. — С. 39-43.

Шишкіна, В. А. Про діагностиці та прогнозуванні здоров’я, фізичного та рухового розвитку дітей / В. А. Шишкіна // Пралеска. Штомесячны навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. — 2008. — № 7. — С. 8-11.

Шишкіна, В. А. Яка фізкультура потрібна дошкільнику: посібник для педагогів закладів, що забезпечують здобуття дошкільної освіти / В. А. Шишкіна, М. В. Мащенко. — 2-е вид. — Мозир. Білий вітер, 2006. — 140 с.

Шишкіна, В. А. Охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей як першочергове завдання педагогів і батьків / В. А. Шишкіна // Пралеска. Штомесячны навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. — 2008. — № 2. — С. 15-17.

Шишкіна, В. А. Руховий розвиток дітей дошкільного віку. метод. посібник / В. А. Шишкіна, М. Н. Дедулевич. — Могильов. Могильов. держ. ун-т їм. А. А. Кулешова, 2006.— 32 с.

Шишкіна, В. А. Розвиток рухів у групі «Малюки» (за програмою «Пралеска». планування в таблицях. — Мозир. ТОВ ІД «Білий вітер», 2006. — 25 с.

Шишкіна, В. А. Фізична підготовка // Попереду школа. фізичний і розумовий розвиток дошкільнят при підготовці до систематичного навчання. посібник для педагогів дошк. улр. / О. А. Аніщенко, М. В. Мащенко, В. А. Шишкіна. — Мінськ. Нар. Асвета, 2000. — С. 6-48.

Короткий опис статті: методики розвитку дітей з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» для студентів 6 курсу спеціальності 1-01 01 01 Дошкільна освіта. дошкільної, дітей, шишкіна, шебеко, віку, допомога, Документи

Джерело: Методика навчання дітей дошкільного віку основним видам рухів. Організація і методика навчання дітей дошкільного віку рухливим іграм — Документ

Також ви можете прочитати