ПЕРША СТУПІНЬ НАВЧАННЯ, Проект «Школа успіху. Програма розвитку моу «Еланская середня загальноосвітня школа.

20.02.2017

Проект «Школа успіху» Програма розвитку моу «Еланская середня загальноосвітня школа»

ПЕРША СТУПІНЬ НАВЧАННЯ

(початкова загальна освіта, 1 — 4 класи)

На першій ступені школа реалізує державні загальноосвітні програми. Навчальний план передбачає роботу в 1 класі в режимі п’ятиденного навчального тижня, а у 2 класі – шестиденного навчального тижня.

Диференціація навчання в початковій ланці здійснюється за рахунок реалізації програм, визначених у першу чергу запитами батьків, особливостями учнів:

1,2, 3 класах – програма «Школа XXI століття» під редакцією Виноградова Н.Ф.;

у 4 класі – програма «Школа Росії» під редакцією Плешакова А. А.

Програма «Школа XXI століття» є розвиваючим, сприяє створенню умов для рівневої диференціації навчання і передбачають як базовий рівень, так і матеріал підвищеної складності. Ця програма орієнтована на формування провідної (навчальної) діяльності, тобто школяра вчать вчити себе, усвідомлювати особисту відповідальність за результати навчання, володіти вміннями самонавчання і розвитку.

Встановлені норми гранично допустимого навантаження учнів дотримуються у всіх класах.

Важливим завданням школи є збереження і зміцнення здоров’я учнів, підвищення навчально-трудової активності, тому відповідно до листа департаменту освіти Адміністрації Кемеровської області від 05.09.2002 р. № 2325/03 «Про введення третього додаткового години фізичної культури в загальноосвітніх установах Кемеровській області», навчальний предмет «Фізична культура» розширено 3-ю годиною з регіонального компонента.

З компонента освітнього закладу у 2 класі вводиться факультативний курс «Інформатика в іграх і задачах» (автор А. В. Горячев) для розвитку логічного мислення, формування навичок встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

З компонента освітнього закладу для розширення навчального предмета «Математика» для учнів 2-4 класів вводиться додатковий час з метою розвитку логічного та абстрактного мислення і розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), розширення математичних уявлень, формування творчого підходу у вирішенні математичних завдань.

З компонента освітнього закладу для розширення навчального предмета «Літературне читання » для учнів 3-4 класів вводиться додатковий час з метою активізації читацької діяльності і творчої активності учнів, нарощування швидкості читання, накопичення соціально-морального досвіду учня, набуття ними якостей «читацької самостійності».

ДРУГА СТУПІНЬ НАВЧАННЯ

(основна загальна освіта, 5 – 9 класи)

На другий щаблі школа реалізує державні загальноосвітні програми. Норми гранично допустимого навантаження дотримуються у всіх класах.

Диференціація навчання на другому ступені здійснюється шляхом ведення групових занять та курсів за вибором. Вони спрямовані як на розвиток обдарованих і высокомотивированных навчаються, так і на корекцію знань школярів, що мають проблеми в навчанні.

З регіонального компоненту на підставі листа департаменту освіти і науки Кемеровській області від 05.09.2002 р. № 2325/03 «Про введення третього додаткового години фізичної культури в загальноосвітніх установах Кемеровській області» третя година фізичної культури введено в 5-8 класах з метою створення оздоровчої середовища, умов збереження і зміцнення здоров’я учнів, удосконалення фізичних здібностей, підвищення навчально-трудової активності.

На підставі листа Департаменту освіти і науки Кемеровській області від 22.05.2003 р. № 1477/03 «Про викладання основ безпеки життєдіяльності в освітніх закладах області» з 5 класу введено курс «Основи безпеки життєдіяльності»

На підставі наказу Департаменту освіти і науки Кемеровській області від 27.06.2007 № 2566/ 03 з компонента освітнього закладу для вивчення навчаються змісту краєзнавчої спрямованості на навчальні предмети «Географія» і «Біологія» у 6 класі та «Історія» в 9классе виділено 1 годину додатково.

З компонента освітнього закладу для розширення навчального предмета «Російська мова» виділено 1 годину з метою успішної підготовки учнів 9 –х класів до державної (підсумкової) атестації.

Для виконання програми з навчального предмета «Технологія» з компонента освітнього закладу виділено 2 години у 9 – х класах.

Для виконання програми з навчального предмета «Музика» з компонента освітнього закладу виділено 1 годину в 8 – х класах.

З компонента освітнього закладу виділено 1 годину для учнів 5,6, 7 класів на вивчення навчального предмета «Інформатика і ІКТ». Це обумовлено завданням розвитку операціонального мислення у школярів, що сприяє успішному впровадженню інформаційних технологій в освітній процес.

З компонента освітнього закладу для розширення навчального предмета «Математика» виділено 1 годину на групове заняття «Нестандартні задачі з математики» для учнів 5, 7, 8а,8б класах, яке спрямоване на диференційовану роботу з які навчаються, на формування універсальних навчальних дій, що сприяють освоєння нестандартних підходів до розв’язання задач, розвитку творчих здібностей учнів, що виявляють інтерес до предмету.

З компонента освітнього закладу для розширення навчального предмета «Російська мова» виділено 1 годину на групове заняття «Комплексний аналіз тексту» для учнів 5, 7, 8а, 8б, 9а класів, яке спрямоване на формування вміння сприймати твір як цілісне явище мистецтва слова, творчого вживання рідної мови.

Необхідною умовою створення освітнього простору, що сприяє самовизначенню учнів основної ступені, є введення предпрофильной підготовки через організацію курсів за вибором. З цією метою з компонента освітнього закладу в 8а, 8б, 9а,9 б класах виділено по 1 годині в тиждень на проведення 8-х курсів за вибором по 8 годин кожен (4 курсу за вибором у 8-х класах, 4 курсу за вибором у 9 класах)

Завдання курсів за вибором допомагають:

-створити орієнтації учнів у навчальних предметах, представлених у профільних напрямах III ступеня;

— підтримати мотивацію учня і реалізувати інтерес до обраного предмета;

— уточнити готовність і здатність учня освоювати обраний предмет на підвищеному рівні.

СЕРЕДНЄ (ПОВНЕ) ЗАГАЛЬНА ОСВІТА

Середня (повна) загальна освіта – завершальна щабель загальної освіти, покликана забезпечити функціональну грамотність і соціальну адаптацію учнів, сприяти їх суспільному і громадянському самовизначенню.

Профільне навчання-це засіб диференціації та індивідуалізації навчання, коли за рахунок змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховуються інтереси, схильності і здібності учнів, створюються умови для освіти старшокласників відповідно до їх професійними інтересами і намірами щодо продовження освіти.

Навчальний план 10 класу складено на основі федерального базисного навчального плану (2004р), рекомендацій Міністерства освіти РФ. В одному класі будуть реалізовані два профілі навчання: інформаційно-технологічний та соціально – економічний.

Кількість тижневих годин на базові навчальні предмети відповідають рекомендаціям Міністерства освіти РФ при організації класів з інформаційно-технологічних і соціально – економічним профілем.

У зв’язку з відсутністю вчителі природознавства даний курс структурований на самостійні навчальні предмети: хімія — 1ч. біологія — 1ч. географія — 1ч. Названі навчальні предмети забезпечують базовий рівень державного стандарту.

Регіональний компонент представлений двома навчальними предметами — «Основи безпеки життєдіяльності» та «Фізична культура» відповідно до листів Департаменту освіти і науки Кемеровській області від 05.09.2002 р. № 2325/03 «Про введення третього додаткового години фізичної культури в загальноосвітніх установах Кемеровській області» та від 22.05.2003 р. № 1477/03 «Про викладання основ безпеки життєдіяльності в освітніх закладах області».

Необхідною умовою створення освітнього простору, що сприяє самовизначенню учнів середньої ступені, є введення елективних навчальних предметів, які сприяють подальшому самовизначенню учнів у виборі професійної діяльності.

Елективні навчальні предмети «Чудові нерівності: способи отримання і приклади застосування» та «Модулі в математиці» спрямовані на вивчення матеріалу, який мало алгоритмизируется, формалізується, вимагає вміння самостійно працювати з додатковими джерелами інформації, і сприяє більш успішної підготовки випускників середньої школи до здачі єдиного державного іспиту.

Елективний навчальний предмет «Комп’ютерне моделювання» допомагає учням реалізовувати творчий потенціал у досліджуваній галузі знань, створює передумови для застосування набутих навичок програмування в інших навчальних предметах, а також сприяє виникненню далекої мотивації, спрямованої на освоєння професій, пов’язаних з розробкою програмного забезпечення.

Елективні навчальні предмети «Російське правопис: орфографія і пунктуація» і «Комплексний аналіз тексту» розширюють зміст базового предмету російська мова і спрямовані на підвищення грамотності учнів, розвиток культури листи, на формування вміння сприймати твір як цілісне явище мистецтва слова, що сприяє більш успішної підготовки випускників середньої школи до здачі єдиного державного іспиту.

Елективний навчальний предмет «Фізичний експеримент» розширює зміст базового предмету фізика і спрямований на надання учням можливості задовольнити індивідуальний інтерес до вивчення практичних застосувань фізики у процесі пізнавальної і творчої діяльності при проведенні самостійних експериментів і досліджень, і на отримання додаткової підготовки для здачі єдиного державного іспиту з предмету.

Додаткові освітні послуги

МОУ «Еланская ЗОШ»

Короткий опис статті: програма підготовки дітей до школи ступені Тип: Програма; Size: 2 Mb.; Паспорт програми розвитку муніципального освітнього закладу «Еланская середня загальноосвітня школа» на 2010-2015 роки

Джерело: ПЕРША СТУПІНЬ НАВЧАННЯ — Проект «Школа успіху» Програма розвитку моу «Еланская середня загальноосвітня школа»

Також ви можете прочитати